Open 08:30 a.m. - 5:30 p.m.
    
วิธีการซ่อมด้วย METAL FASTENING คืออะไร
วิธี Metal Fastening ที่ทางบริษัทนำมาใช้ ถูกจัดอยู่ในประเภทการซ่อมแบบ Cold Metal Stitching ซึ่งเทคนิคการซ่อมแบบ Cold Metal Stitching เป็นวิธีการซ่อมเหล็กหล่อที่ถูกพัฒนามานานกว่า 100 ปี เป็นวิธีซ่อมที่ถูกใช้กับเครื่องจักรบนเรือเดินทะเลมานาน

วิธีซ่อม Metal lock ซึ่งเป็นวิธีการซ่อมโดยใช้หลักการการเดียวกับ Metal Fastening ถูกแนะนำในนิตยสาร The second-class marine engine mechanic guidance book, Journal of the M.E.S.J., Vol.18 No.9

เหล็กหล่อ ถึงแม้จะเป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้สร้างเครื่องจักรหรือผลิตงานเป็นงาน Mass Product แต่ก็เป็นที่รู้กันว่า เป็นวัสดุที่ยากต่อการเชื่อม เมื่อเกิดรอยร้าวที่เครื่องจักรหรือโลหะทั่วไป หรือเหล็กหล่อ วิธีซ่อมที่คุณจะนึกถึงอย่างแรกคงจะเป็นวิธีการเชื่อม แต่การเชื่อมมีโอกาสที่เกิดปัญหาจากความร้อนในกระบวนการซ่อม เช่น การบิดตัว การเปราะหัก แรงเครียดสะสมในภายหลังได้  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมเรื่องการใช้ความร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากในกระบวนการเชื่อม และเพื่อความแม่นยำในการซ่อม บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องถอดหรือแยกชิ้นส่วนของเครื่องจักรออกมาก่อนก่อนจะต้องประกอบกลับไปใหม่หลังทำการเชื่อมเสร็จ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว จะต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แต่หากจะลัดขั้นตอนโดยการไม่ถอดประกอบ ก็อาจจะเกิดผลในทางกลับกัน คือเป็นการทำให้คุณภาพการเชื่อมลดลง
ทางออกเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว คือ Metal Fastening

วิธี Metal Fastening เป็นวิธีที่ถูกใช้กันในหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานเคมี อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก เครื่องจักรในระบบขนส่ง โดยมีข้อดีดังนี้
 1. ไม่ได้ใช้ความร้อน จึงไม่ทำให้โครงสร้างวัสดุเครื่องจักรเปลี่ยน (Base Metal)
 2. ไม่เสียรูป ไม่เกิดการบิดตัว
 3. หลังการซ่อม ไม่เกิดปัญหา เช่น รอยร้าวซ้ำ เพราะไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้โครงสร้างของวัสดุเปลี่ยนแปลง
 4. ไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วน หากมีพื้นที่ให้เข้าไปทำงานได้
 5. สามารถซ่อมได้ในระยะเวลาอันสั้น ซ่อมเสร็จภายใน 1 วัน
 6. งานซ่อมของเราใช้หลักการด้านเครื่องกล ไม่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะบุคคล คุณภาพงานซ่อมจึงคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง
 7. สามารถปรับวิธีการซ่อมให้เหมาะกับตารางการผลิต หรือตารางการหยุดเพื่อซ่อมเครื่องจักรได้ ไม่ว่าจะเป็น การซ่อมชั่วคราวให้ใช้งานได้ก่อน หรือ ซ่อมแบบถาวรให้ใช้งานได้ในระยะยาว หรือแม้กระทั่งการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับบริเวณที่เกิดรอยร้าวระหว่างที่รอตารางหยุดซ่อมเครื่อง
 8. หากเกิดรอยร้าว แต่ยังไม่ได้มีผลต่อคุณภาพการผลิตชิ้นงาน ก็ไม่จำเป็นต้องทำการปรับเครื่องจักรหลังการซ่อมของเรา
 9. ไม่ได้ใช้ไฟในกระบวนการซ่อม จึงไม่มีผลกระทบเรื่องอัคคีภัยกับพื้นที่โดยรอบ
METAL FASTENING 工法とは
弊社の用いる Metal Fastening は、Cold Metal Stitching Technique に分類される工法です。Cold Metal Stitching Technique は、100 年以上前に開発された鋳鉄の修理方法で、船舶修理で発展してきた工法です。

2 級舶用機関整備士指導書、日本船用機関学会誌第 18 巻第 9 号 (Journal of the M.E.S.J., Vol.18. No.9) などにメタロックとして紹介

鋳鉄は、量産性に優れ、現在も様々な産業設備に使用されていますが、溶接の難しい材質として知られています。鋳鉄に限らず、金属設備にクラックが発生した場合、まず溶接を思いつくと思います。溶接は熱を加えることにより修理後、変形、脆化、残留応力などにより、さらなるトラブルを引き起こす可能性があります。鋳鉄は、更に特殊な熱管理が必要となります。これが、鋳鉄の溶接が難しい要因となります。溶接を正確に実施するため必ず設備の分解、調整、再組み立てが必要です。これには、膨大な費用、時間がかかる可能性があります。しかし、これを抑えようとし分解を怠ることは、溶接の精度を悪化させます。
これらの問題を解決するのが、 Metal fastening工法です。

Metal Fastening 工法は発電、セメント、化学、プレス、樹脂成形、交通機関など多くの産業で使用されています。
 1. 熱を使用しないため、設備(母材)の材質変化が起こらない
 2. 変形が起こらない
 3. 材質変化に起因する修理直後の2次クラックなどの問題が起こらない。
 4. 作業スペースがあれば、設備の分解不要
 5. 最短1日で完了
 6. 熟練工に頼らない、構造力学を用いたシステム的な工法による安定した品質
 7. 生産スケジュールを考慮した応急修理、恒久修理、追加補強を工期に合わせ段階的な修理が可能
 8. クラック発生時でも製造品精度に問題がない場合、修理後の設備再調整不要
 9. 火気を使用しないため、周辺設備への影響を与えません
R-SCREW

METAL FASTENING
สกรูมาตรฐาน ที่ใช้ในวิธี Metal Fastening

ลักษณะเกลียวที่แตกต่างจากสกรูทั่วไป ทำให้มีคุณสมบัติในการอุดรอยรั่ว และเพิ่มแรงดึงบริเวณรอยร้าว ไม่ให้รอยร้าวขยายออกได้ง่าย

การซ่อมที่เหมาะสมกับการใช้ R-Screw อย่างเดียวคือ ชิ้นงานที่ไม่ต้องการรับโหลดมาก  หรือชิ้นงานที่จำเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องรอยรั่ว

Metal Fastening 工法で使用する基本的なネジ。

一般的なネジ山とは全く異なる形状で、これをクラックに埋め込むことにより、クラック部に牽引力および気密性を付加することが可能です。

低負荷および気密性が必要な修理には、このR-Screwのみでの修理が可能です。
ตัว LOCK

METAL FASTENING
แผ่นเสริมแรงของ Metal Fastening 

จะใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรง หรือต้องการรับโหลดสูงโดยใส่ตามแนวขวางกับรอยร้าว เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการกระจายแรงที่มากระทำให้รอยร้าวขยายหรือแตกออกให้มากระทำที่อุปกรณ์ของเราแทน เราจะใช้ตัว Lock สำหรับกรณีที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงหรืองานที่ต้องรับโหลดสูงเท่านั้น
Metal Fastening 工法で高負荷の修理時に使用する補強プレート。

クラック部に対し直行する方向に挿入することで、クラックが広がろうとする力、進行しようとする力を抑制します。高負荷で強度のみ復元する場合にはこのLockのみを使用します。
Copyright © 2009-2021 smlthai.com. All Rights Reserved..
STATS M-702 Y-7143 A-7143
Designed by : thaiwebcreate.com

    Facebook
   โทรเลย 
   Add Line